Smarkit Insights

Smarkit Insights är ett undersöknings- och analysföretag som genom att kartlägga aktuella frågeställningar förser marknaden med relevanta insikter inom B2B och B2C. Vi bygger och genomför både generella och kundunika undersökningar

Enkätutformning

I takt med att enkätverktygen på marknaden blivit bättre och mer automatiserade, gör allt fler organisationer sina enkäter själva istället för att ta hjälp. Vi på Smarkit Insights tycker att detta är en mycket positiv utveckling. Dock ser vi två tydliga utmaningar och risker:

1. Den ökade enkelheten medför en risk att skicka för många enkäter och för ofta, vilket kan leda till att man tröttar ut sin målgrupp - både internt och externt.

2. Hur en fråga är formulerad påverkar både svarsfrekvens och kvaliteten på det beslutsunderlag enkäten är tänkt att utgöra. Vi ser dagligen exempel på frågor som är formulerade på ett sådant sätt att svaren riskerar att leda till felaktiga analyser och slutsatser.

I ett samhälle där organisationer lärt sig att bli mer och mer datadrivna, anser vi på Smarkit Insights att man bör ta ett tydligare grepp om frågor som rör enkäter och analys.


Vi erbjuder rådgivning kring hur man ska tänka samt second opinion på redan framtagna enkäter. Små justeringar kan innebära stora och nödvändiga effekter. 

"Så bör du tänka" - digital dragning om att ta fram egna enkäter: 12.000 kr

"Second opinion" - vi går igenom din befintliga enkät och ger förslag till förbättring: Från 18.000 kr


Generella undersökningar

Smarkit Insights genomför varje år 2-4 publika generella undersökningar. En del av våra undersökningar är återkommande och genomförs årligen i syfte att kartlägga en förändring inom ett specifikt tema eller en specifik fråga. Andra undersökningar genomförs enbart en gång kopplat till ett aktuellt behov eller händelse.

Våra generella undersökningar är publika och öppna för vem som helst att svara på. Resultat och slutsatser från dessa presenteras löpande på LinkedIn och andra sociala kanaler.

Som företag eller förening kan man välja att genomföra dessa undersökningar mot en avgränsad målgrupp. Dvs sin personal, sina kunder, sina partners etc.

Genom att skapa en företagsunik länk till undersökningen kan man som företag eller förening få en kundspecifik rapport som visar just ert resultat samt möjligheten att jämföra sig med andra företag och branscher. I detta upplägg ingår även en genomgång (digital eller fysisk) av resultatet på ca 45 minuter.

Kostnad: 25.000 kr


Kundunika undersökningar

För företag och föreningar med specifika önskemål och behov kan Smarkit Insights ta fram en kundspecifik undersökning. Här finns ytterst få begränsningar.

I detta upplägg guidar och hjälper vi dig med att ringa in och specificera frågeställningar samt önskat resultat. Därefter tar vi fram ett frågebatteri och skapar enkäten i vårt enkätverktyg med tillhörande länkar till enkät och resultatsidor.

Vi kan även hjälpa till att sammanställa resultat samt genomföra analyser med tillhörande rekommendationer.

Kostnad: Från 75.000 kr


Våra aktuella enkäter

Smarketing - samverkan mellan sälj och marknad

Denna undersökning handlar om hur samverkan mellan sälj och marknad ser ut avseende strategi, struktur och styrning. 

Är sälj/marknadsstrategin i linje med företagets övergripande strategi? Finns gemensamma arbetssätt och strukturer för sälj och marknad? Följer ni upp på rätt aktiviteter? Finns gemensamma KPIer? 

För att svara på enkäten klicka på länken nedan:

https://smarkit-insights.typeform.com/to/GZ91PN4q

LinkedIn och Social Selling

Denna undersökning kartlägger hur individer och företag jobbar med LinkedIn och sociala medier. Att företag idag ser LinkedIn som en prioriterad fråga kommer inte som en överraskning - En given kanal att marknadsföra både sig själv och sitt företag. Hålla liv i sitt nätverk men även skapa nya kontakter och affärer.

Hur jobbar ni som företag med LinkedIn och andra sociala kanaler? Hur ser er strategi och struktur ut kopplat till social selling. Vilka effekter ser er anställda att LinkedIn har?

För att svara på enkäten klicka på länken nedan:

https://smarkit-insights.typeform.com/to/Qh2t6Q

Distansarbete

Denna undersökning kartlägger hur väl distansarbete fungerar för dig och din organisation?

Med distansarbete syftar vi på arbete som tidigare skedde på kontor men som nu sker hemma eller på annan plats. Det senaste året har det skett stora förflyttningar kopplat till hur och var vi arbetar.

Hur och var jobbar era anställda? Anser era anställda att deras jobb lämpar sig för distansarbete? Hur påverkar distansarbete motivation och resultat?

För att svara på enkäten klicka på länken nedan:

https://smarkit-insights.typeform.com/to/RSF0bwiC

Hållbarhet (släpps inom kort)

Denna undersökning kartlägger hur företag och organisationer arbetar med hållbarhetsfrågor. Hållbarhet har de senaste åren blivit en allt viktigare del av ett bolags affärsplan och strategiarbete. I denna enkät berörs alla tre dimensioner av hållbarhet - Miljö, Social och Ekonomisk

Hur viktigt är hållbarhet för era anställda? Känner dom att dom kan påverka detta? Både på jobbet och privat. Upplever man att hållbarhet är en viktig fråga för era kunder och kommer hållbarhetsfrågan påverka bolagets resultatet?

För att svara på enkäten klicka på länken nedan:

Enkät släpps inom kort